K2analys ser gärna analysprocessen som ett ständigt lärande via frågeställningar och svar som kan liknas vid denna figur.


Helst är vi naturligtvis med våra kunder genom alla labyrintens vindlingar men vi hjälper givetvis också gärna till med någon eller några av de enskilda passagerna.
Problem /

Frågeställning

Hypotes


Kvalitativ undersökning

Utvecklad Hypotes


Kvantitativ undersökning

Svar/ lösning

K2analys är oberoende analyskonsulter som erbjuder kvalificerad analys inom kommunikations-, konsument- och varumärkesområdena.  Vi har dessutom lång erfarenhet när det gäller upphandling av olika typer av undersökningar. Våra analyser kan baseras på allt från telefon- eller webbenkäter via befintliga undersökningar till fokusgrupper eller djupintervjuer. Vi arbetar således såväl med kvantitativa som kvalitativa metoder.